تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

این برجستگی ها و برآمدگی هایی که بر اثر فشار بر روی سطوح گلی ایجاد می کنم، تنها راه من است برای پاسخ به هجوم افکار و خاطراتی که گریزی از آن ها ندارم. 
سایر آثار هنری نرگس فراهانی