آرت چارت | To the Best of My Memory series از کامبیز صبری
To the Best of My Memory series
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرت چارت | شیر طوسی از حامد رشتیان
شیر طوسی
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | فالگوش از مجتبی رمزی
فالگوش
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | هیچ‌های عاشق از پرویز تناولی
هیچ‌های عاشق
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,051 دلار آمریکا
16.279%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
آرت چارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
€10,000
11,561 دلار آمریکا
-
€15,000
17,341 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرت چارت | عشاق شانزدهم از پرویز تناولی
عشاق شانزدهم
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£40,000
55,913 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
35,295 دلار آمریکا
15.833%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | تلفن از لیلا خرازی پاکدل
تلفن
برآورد
 
قیمت فروش
0.826%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرت چارت | سرو و شاعر از پرویز تناولی
سرو و شاعر
برآورد
 
قیمت فروش
55.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392