آرت چارت | مدل در آتلیه‌ی مجسمه‌ساز از محمد الرواس
مدل در آتلیه‌ی مجسمه‌ساز
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£375
494 دلار آمریکا
81.25%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | سبکی وجود از محمد الرواس
سبکی وجود
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,149 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | تمام آن کارها #1 از ساناز مزینانی
تمام آن کارها #1
برآورد
$2,500
-
$3,500
قیمت فروش
$2,125
29.167%
تاریخ حراج
هِفِل - 26 خرداد 1400
آرت چارت | معماها از مهدی قدیانلو
معماها
برآورد
£600
753 دلار آمریکا
-
£800
1,003 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,352 دلار آمریکا
167.857%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 اردیبهشت 1401
آرت چارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£700
864 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 13 خرداد 1399
آرت چارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£700
864 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 13 خرداد 1399
آرت چارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£700
864 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 13 خرداد 1399
آرت چارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£700
864 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 13 خرداد 1399
آرت چارت | درون تردید از مهدی قدیانلو
درون تردید
تاریخ حراج
حراج‌های متفرقه - 12 مرداد 1400