نیکزاد نجومی

ایران | 1320
نمایشگاه ها

لبه‌‌ی نرم تیغ
21 بهمن - 10 اسفند 1400
نقطه‌ی گریز
16 اردیبهشت - 7 مرداد 1401
مقالات مرتبط

هنرهای تجسمی؛ زبانی که فریادش دیرپاست 26 آبان 1401
در این بزنگاه تاریخی، هنر نیز همچون تمامی عرصه‌ها با پرسش‌هایی بنیادی مواجه شده است: هنرمند در قبال مبارزات سیاسی و اجتماعی چه رسالتی دارد؟ یا، اساساً، چه نسبتی میان هنر و مبارزه برقرار است؟ وقتی مشخصاً به هنرهای تجسمی فکر می‌کنیم و امکانات و محدودیت‌های خاص این حوزه از هنرها را در نظر می‌آوریم، پرسش‌هایی از این دست شکل حادتری به خود می‌گیرد و مواضع هنرمند و نهادهای هنری و مخاطبان آ...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,756 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,167 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,788 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.306%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها