هادی روشن ضمیر

ایران | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,419 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,255 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,783 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+44.384%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022