تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
سایر آثار هنری هانا لوییس شهنواز

آثار هنری مشابه

آرت چارت | ی‌ا‌ف‌ا از سامیه حلبی
ی‌ا‌ف‌ا
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,658
2,274 دلار آمریکا
65.75%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 77 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 77
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,924 دلار آمریکا
40.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 73 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 73
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£701
962 دلار آمریکا
29.875%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400