آرت چارت | ی‌ا‌ف‌ا از سامیه حلبی
ی‌ا‌ف‌ا
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,658
2,274 دلار آمریکا
65.75%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 77 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 77
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,924 دلار آمریکا
40.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 73 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 73
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£701
962 دلار آمریکا
29.875%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 70 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 70
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£638
875 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 67 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 67
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£893
1,224 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 60 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 60
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£638
875 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا 8 از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا 8
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£830
1,138 دلار آمریکا
17.05%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ی‌اف‌ا از سامیه حلبی
ی‌اف‌ا
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£765
1,050 دلار آمریکا
23.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400