هانیبال الخاص

ایران | 1309 - 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,155 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,445 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,235 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.156%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022