آرت چارت | من عاشق بیروت هستم از جميل ملاعب
من عاشق بیروت هستم
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£4,000
5,488 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | اروپا از حسین مادی
اروپا
برآورد
£5,000
6,581 دلار آمریکا
-
£7,000
9,213 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
7,048 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرت چارت | روزهای سبز از مجموعه پاپیلون از پرستو فروهر
روزهای سبز از مجموعه پاپیلون
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرت چارت | جریانی از نیکی در شهر از محمد الرواس
جریانی از نیکی در شهر
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,738
7,871 دلار آمریکا
129.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | برکت از سمیر سایق
برکت
برآورد
£1,500
2,058 دلار آمریکا
-
£2,500
3,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,248 دلار آمریکا
91.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | تقسیم بر صفر از مهدی قدیانلو
تقسیم بر صفر
برآورد
£1,100
1,486 دلار آمریکا
-
£1,400
1,892 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 20 آذر 1398
آرت چارت | تقسیم بر صفر از مهدی قدیانلو
تقسیم بر صفر
برآورد
£1,100
1,486 دلار آمریکا
-
£1,400
1,892 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 20 آذر 1398
آرت چارت | معماها از مهدی قدیانلو
معماها
برآورد
£600
753 دلار آمریکا
-
£800
1,003 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,352 دلار آمریکا
167.857%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 اردیبهشت 1401
آرت چارت | آینده مشترک از مهدی قدیانلو
آینده مشترک
برآورد
£500
654 دلار آمریکا
-
£800
1,047 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,963 دلار آمریکا
130.769%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 10 فروردین 1401