هوشنگ پزشک نیا

ایران | 1296 - 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 30,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,253 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 23,580 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.863%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022