واحد خاکدان

ایران | 1329
نمایشگاه ها

يك روز در بهشت
تهران
19 آبان - 7 آذر 1391
واحد خاکدان
تهران
10 اردیبهشت - 20 اردیبهشت 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,117 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,894 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,396 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+55.988%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022