واحد خاکدان

ایران | 1329
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,067 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,295 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,462 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.096%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022