وحید شریفیان

ایران | 1361
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,808 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,045 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,343 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.438%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها