وحید چمانی

1363
نمایشگاه ها

نمایشگاه وحید چمانی
تهران
5 خرداد - 13 خرداد 1386
اسید‌ آمینه‌ها
تهران
1 آذر - 14 آذر 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,455 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,884 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,137 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.914%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022