پرویز تناولی

ایران | 1316
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,966 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,545 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 103,760 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.754%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022