پرویز تناولی

ایران | 1316
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 141,273 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,861 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 102,790 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.543%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022