پری‌یوش گنجی

ایران | 1324
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,461 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,655 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,010 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.611%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022