20 اسفند 1399
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
- £550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£548
764 دلار آمریکا
9.6%
سایر آثار هنری پورنگ پیرعطایی

آرتچارت | بدون عنوان از پورنگ پیرعطایی
بدون عنوان
برآورد
£950
1,325 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 764 دلار آمریکا
کمینه برآورد 628 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 767 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.6%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
583 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
210,000,000﷼
816 دلار آمریکا
6.667%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
140,000,000﷼
776 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
832 دلار آمریکا
23.077%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1393