پویا آریان پور

ایران | 1350
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,500 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,434 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,336 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+62.335%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020