• ماه 1345
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 134 * 104 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "1966 K HAIDAR" (لبه‌ی بوم)
برآورد
£180,000
223,853 دلار آمریکا
- £250,000
310,907 دلار آمریکا
قیمت فروش
£635,400
790,200 دلار آمریکا
195.535%
سایر آثار هنری کاظم حیدر

آرتچارت | ماه کامل از کاظم حیدر
ماه کامل
برآورد
£14,000
17,411 دلار آمریکا
-
£18,000
22,385 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,920
22,286 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | ماه خونین از کاظم حیدر
ماه خونین
برآورد
£16,000
19,898 دلار آمریکا
-
£25,000
31,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,480
25,469 دلار آمریکا
0.098%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | سیلوئت بغداد از کاظم حیدر
سیلوئت بغداد
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 269,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 66,896 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 96,485 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+142.441%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کارگران در حال استراحت از حامد اویس
کارگران در حال استراحت
برآورد
£35,000
48,356 دلار آمریکا
-
£45,000
62,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£437,500
604,449 دلار آمریکا
993.75%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | REQUIEM OMNIBUS (DEATH OF MARTIN LUTHER KING) از بهمن محصص
مرگ مارتین لوتر کینگ
برآورد
 
قیمت فروش
77.197%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1396
آرتچارت | IL MINOTAURO FA PAURA ALLA GENTE PER BENE (THE MINOTAUR SCARES THE GOOD PEOPLE) از بهمن محصص
مینوتور مردم خوب را می ترساند
برآورد
 
قیمت فروش
74.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 اردیبهشت 1397