کامبیز درم بخش

ایران | 1321 - 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,466 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,671 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,813 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.985%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022