کامبیز صبری

ایران | 1346
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,276 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,230 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,716 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8.268%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022