کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

ایران | 1335
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 70,275 دلار آمریکا
کمینه برآورد 47,547 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 67,061 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+84.559%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022