کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

ایران | 1335
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 68,763 دلار آمریکا
کمینه برآورد 46,006 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 65,130 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+87.187%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021