کتایون روحی

ایران | 1343
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,082 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,977 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,167 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+140.883%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2007 - 2011
عملکرد در برابر برآوردها
2007 - 2011
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2007 - 2011