کیخسرو خروش

ایران | 1320
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,709 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,960 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,872 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.428%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020