گلناز فتحی

ایران | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,392 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,147 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,196 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+59.804%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022