یرواند نهاپتیان

ایران | 1296 - 1385
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,292 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,293 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,179 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+73.14%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022