یرواند نهاپتیان

ایران | 1292 - 1385
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,889 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,906 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,838 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.278%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022