آرت چارت | عریان از حسین مادی
عریان
برآورد
€1,800
1,895 دلار آمریکا
-
€2,000
2,105 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401