آرتسی

حراج های گذشته

آمریکا برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد: حراج خیریه‌ی هنر و تاب‌آوری 2021
نیویورک
10 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $20,160
در حمایت از صلیب سرخ لبنان - هنرمندان برای لبنان
نیویورک
27 شهریور 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0