آکشنزهاوس راین

آلمان، راین 48429، اشتاوفنشتراسه، شماره 73 بی.