آکشن اسپورتینگ آرت

ایالات متحده آمریکا | کنتاکی | لکسینگتون | ورسای رُود | شماره 4201