آکشن سِلکِرک

مقایسه
حراج های گذشته

مدرنیسم و معاصر آنلاین
سنت لوییس
6 خرداد 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $7,000
فضای داخلی خلاقانه
سنت لوییس
13 آبان 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $225
حراج گالری تابستانه
26 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آلبوم پاییزی
سنت لوییس
19 مهر 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $960