استِیر گالریز

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

قرن بیستم، هنرهای زیبای مدرن و معاصر
نیویورک
12 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,120
هنر و دیزاین
نیویورک
18 شهریور 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,100
هنر زیبای مدرن و معاصر قرن بیستم
نیویورک
13 خرداد 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $3,750