امروز

اصفهان | ایران
گالری امروز در سال ۱۳۹۳ توسط مریم حسینی در شهر اصفهان تأسیس شد. مریم حسینی پس از سه سال همکاری خود با گالری متن امروز را قطع کرد و نتیجه‌ی آن جدایی دو گالری امروز و متن امروز بود. این گالری از ابتدا با نگاهی معاصر به هنر بر معرفی، حمایت و نمایش آثار هنرمندان جوان اصفهانی متمرکز بوده است. همچنین در کنار آن از نمایش آثار هنرمندان ایرانی در شهر اصفهان نیز استقبال می کند. مهم‌ترین رویکرد گالری امروز کشف راه‌های نوین برای داشتن شهری با فضای پویای هنری و پیشرو است و شهر اصفهان به عنوان شهری با قدمت تاریخی و هنری بسیار فضای مناسبی برای این مهم است. 
نمایشگاه های گذشته

سمت پنهان
اصفهان
30 اردیبهشت - 26 خرداد 1401
آثار محمد احصائی
اصفهان
7 اسفند - 26 اسفند 1400
از رفتار سکوت تا هندسه‌ی سکوت
اصفهان
20 شهریور - 4 مهر 1400
مروری بر آثار فریدون آو
اصفهان
16 آذر - 3 دی 1397
سه گانه رنج بازیگوشانه
اصفهان
23 شهریور - 23 مهر 1397
اطلاعیه‌کوتاه /بن‌گاه
اصفهان
9 شهریور - 19 شهریور 1397