تایم آکشن گلوبال

حراج های گذشته

آثار مستر قدیم تا مرن و هنرهای زیبای معاصر
24 بهمن 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $1,500
نقاشی رنگ روغن آنتیک و هنر ظروف چینی آسیایی
18 اسفند 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,500