ثالث

تهران | ایران
تهران، کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره١٤٨