حراجی تیت وارد

لندن | بریتانیا
حراج های گذشته

با مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران
10 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £3,126
3,678 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
22 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £3,937
4,743 دلار آمریکا