حراجی تیت وارد

لندن | بریتانیا
حراج های گذشته

هنر شهری و معاصر
13 مهر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £6,688
7,600 دلار آمریکا
با مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران
10 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £3,126
3,678 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
22 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £3,937
4,743 دلار آمریکا
با مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران آنلاین
22 اردیبهشت 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £4,813
6,037 دلار آمریکا
هنر معاصر شهری
10 فروردین 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £17,750
23,233 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
16 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £7,500
9,926 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
4 فروردین 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £625
872 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
19 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £938
1,251 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
23 مهر 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,314
4,304 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
4 تیر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,150
2,688 دلار آمریکا