حراج و ارزیابی ای‌جیز

گلندیل | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

هنرهای زیبا، مجموعه‌ی دریانوردی و آثار آنتیک
26 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $440
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
5 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $490