خاک - دبی

دبی | امارات متحده عربی
دبی، امارات متحده عربی | دبی 14214 | مجتمع صنعتی 1 القوز | ساختمان کرت‌یارد | طبقه دوم