قو

آمستردام | هلند
مقایسه
آمستردام، هلند، آمستردام 1017، کایزرگراخت، شماره 474