موزه هنرهای دینی امام علی

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

روایت مجسم
17 دی - 15 اسفند 1400