کَمبی

میلان | ایتالیا
مقایسه
حراج های گذشته

عکاسی و نسخه‌ها
میلان
24 آذر 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی و هنر مدرن و معاصر
میلان
16 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
اِکلکتیکا،‌ خانه‌ی طراح نیکولو کاستلینی بالدیسرا
میلان
16 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €715
728 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
23 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
17 تیر 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
27 آذر 1399
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,468
4,247 دلار آمریکا
عکاسی
میلان
14 آذر 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر - بخش دوم
میلان
13 آذر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €14,000
15,893 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن - جلسه‌ی دوم
میلان
13 آذر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €8,000
9,082 دلار آمریکا