کپسول گالری آکشن

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

هنر معاصر و پساجنگ
31 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
نسخه‌ها و آثار روی کاغذ
9 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
شکوفه‌های زمستانی
23 بهمن 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
ستاره‌های درخشان
12 آذر 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $31,250
هنر آمریکایی
23 بهمن 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $75,000