گالری باشگاه

تهران | ایران
گالری باشگاه با رویکرد شناسایی و پرورش هنرمندان معاصر و تمرکز بر نمایش مدیا های مختلف و رسانه های مبتنی بر تصویر آغاز به فعالیت کرده است. باشگاه مرکزی منعطف و پویا برای پرداختن به هنرهای دیداری در متن شهر است.
باشگاه در تلاش خواهد بود با شناسایی و پرورش هنرمندان معاصر و ارائه تصویر بهتر از مسیر رشد، با برپایی منظم ایونت های تخصصی، شرکت در آرت‌فرها و تولید محتوای آموزشی، ضمن شناسایی، جذب و پرورش، مسیر رشد هنرمندان را فراهم سازد. مسیری که با ارتباط موثر با تعامل با جهان و هنر امروز قابل تحقق خواهد بود.