خط سوم

دبی | امارات متحده عربی
  
ساعت کاری: از 10:00 am تا 07:00 pm
دبی، امارات متحده عربی، دبی، خیابان ارسرکال، القوز 1، خیابان 8، خروجی 64 جاده شیخ زاید