گالری خاک

تهران | ایران
  
نمایشگاه های گذشته

چالش
تهران
27 خرداد - 13 تیر 1401
برف نو
20 دی - 7 بهمن 1398
کاشانه
تهران
27 بهمن - 15 اسفند 1396
دوستت دارم چون شیرین و لطیفی
تهران
24 آذر - 18 دی 1396
خیال
تهران
17 اردیبهشت - 5 خرداد 1395
وادویل
تهران
4 دی - 4 بهمن 1394
شهود رنگ
تهران
30 آبان - 20 آذر 1393
رد-خراش
تهران
12 اردیبهشت - 12 خرداد 1393
ترانکیتد: قسمت دوم
تهران
19 مهر - 7 آبان 1392