گالری زیرزمین دستان

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

به سمت ما می‌آید
31 تیر - 28 مرداد 1401
شکر در زیرزمین
23 اردیبهشت - 20 خرداد 1401
آثار اخیر در دوران قرنطینه
19 فروردین - 16 اردیبهشت 1401
کناره
6 اسفند - 20 اسفند 1400
لبه‌‌ی نرم تیغ
نمایشگاه گروهی
21 بهمن - 10 اسفند 1400
مُظلم
16 مهر - 30 مهر 1400
در جریان
21 شهریور - 4 مهر 1399
آثار علی رازقندی
8 شهریور - 22 شهریور 1398
تأویل
20 اردیبهشت - 3 خرداد 1398
پرده‌ها
4 خرداد - 25 خرداد 1397