گالری طراحان آزاد

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

جنگ و چنگ
20 خرداد - 7 تیر 1401
آتشگاه
16 اردیبهشت - 27 اردیبهشت 1401
جایزه محمد سیاه قلم بخش مدعوین
نمایشگاه گروهی
2 اردیبهشت - 13 اردیبهشت 1401
دوسالانه محمد سیاه قلم
19 فروردین - 30 فروردین 1401
با دوازده سال تاخیر
29 بهمن - 10 اسفند 1400
روایت‌های درهم‌تنیده
26 آذر - 7 دی 1400
از کارگاه
12 آذر - 24 آذر 1400
دیوار
14 آبان - 2 آذر 1400
نبودن
30 مهر - 11 آبان 1400
راه
2 مهر - 12 مهر 1400