گلداستون

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
نیویورک، آمریکا | ان. وای. 10011 | نیویورک | خیابان 24 شرقی | شماره‌ی 515