کلارس

حراج های گذشته

هنر مدرن + معاصر + دیزاین
کالیفرنیا
26 شهریور 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $10,000
April 19, Furniture, Art, Jewelry, Asian
کالیفرنیا
31 فروردین 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $750