کلارس

حراج های گذشته

هنر مدرن + معاصر + دیزاین
کالیفرنیا
26 شهریور 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $10,000
April 19, Furniture, Art, Jewelry, Asian
کالیفرنیا
31 فروردین 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $750
هنر، مبلمان، جواهرات، آسیایی
کالیفرنیا
25 مهر 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $9,000
کلارس - کالیفرنیا - دی 1394
26 دی 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
کلارس - کالیفرنیا - دی 1394
کالیفرنیا
26 دی 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
کلارس - کالیفرنیا - مرداد 1393
19 مرداد 1393
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,100
کلارس - کالیفرنیا - تیر 1393
کالیفرنیا
22 تیر 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0